جستجو :
 
آگهی

1395/11/19

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) به شماره ثبت 7205 و شناسه ملی 10100326962

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت

10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/12/04در محل قانونی شرکت واقع در تهران - کیلومتر 3 جاده قدیم کرج میدان شیر تشکیل میگردد

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

- سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیات مدیره شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

نظردهی
نام :
ایمیل :
نظر :