لبنیات پاستوریزه پاک

 جستجو :
 
معرفی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
معرفي اعضاي هيئت‌مديره
نام عضو نام نماینده سمت
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي عليرضا سجادي مانيزاني عضو هیئت مدیره
شرکت مادر تخصصي مالی و سرمايه گذاري سينا همايون نبئي رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران فرهادرمضان نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان محمد حسين نجارزاده عضو هیئت مدیره
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا طهماسب علي بخشي عضو هیئت مدیره
عليرضا سجادي مانيزاني   مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره