جایزه ملی تعالی و پیشرفت و ارتقا

گروه لبنیات پاک در سال 1399 موفق به کسب رتبه تقدیر نامه یک ستاره در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت و ارتقا نسبت به سال گذشته گردید.