ISO 14001: (سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 14001: (سیستم مدیریت زیست محیطی) مجموعه ای از الزامات بین المللی جهت حفاظت از محیط زیست و اقداماتی برای جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های موجود در سازمان به محیط زیست.

سیستم مدیریت زیست محیطی